باز و بسته کردن درب‌ها

مگان

باز و بسته کردن درب‌ها

باز کردن از بیرون

باز کردن از بیرون

وقتى که قفل درب باز شده باشد، دستگیره (۱) را گرفته و به طرف خودتان بکشید تا درب باز شود.

باز کردن از داخل

باز کردن از داخل

دستگیره (۲) را بکشید.

هشدار صوتى روشن ماندن چراغ‌ها

چنانچه پس از خاموش کردن موتور، چراغ‌هاى خودرو روشن مانده باشند با باز شدن یکى از درب‌ها، یک هشدار صوتى شنیده خواهد شد.

هشدار صوتى جا ماندن کارت

هنگام باز کردن درب راننده، اگر کارت کلید در کارت‌خوان جا مانده باشد، پیغام «کارت را بردارید» (PLEASE REMOVE CARD) به همراه صداى یک بیپ بر روى صفحه نشانگرها ظاهر مى‌شود.

هشدار صوتى باز ماندن یکی از درب‌ها

اگر یکى از درب‌هاى خودرو یا درب صندوق عقب باز مانده باشد و یا کامل بسته نشده باشد، به محض رسیدن خودرو به سرعت ۱۰ کیلومتر در ساعت یکى از پیغام‌هاى “درب صندوق باز است” (BOOT OPEN) یا “درب باز است” (DOOR OPEN) به همراه یک چراغ هشدار بر روى صفحه نشانگرها ظاهر مى‌شود.

ایمنى کودکان

کلید کنترل

در خودروهاى مجهز به کلید کنترل (۱) به همراه چراغ داخل کلید:

– براى قفل کردن درب‌ها و شیشه بالابرهاى عقب، کلید (۱) را فشار دهید.

– روشن شدن چراغ داخل کلید، نشان‌دهنده قفل شدن درب‌ها است.

احتیاط

– در صورت بروز ایراد در عملکرد، یک هشدار صوتى (بیپ) شما را مطلع مى‌کند ولى چراغ داخل کلید روشن نمى‌شود.

– بعد از قطع کردن اتصال باترى، قفل درب‌هاى عقب باید با فشار دادن کلید (۱) دوباره فعال شود.

– ایمنى سرنشینان عقب: راننده مى‌تواند با فشردن قسمت نقش‌دار کلید (۱) عملکرد شیشه بالابرها و درب‌هاى عقب را غیر‌فعال کند.

– مسئولیت راننده: هیچ‌گاه کارت کلید خودرو را در حالی که کودک (یا حیوانى) داخل خودرو است، در آن رها نکنید. در واقع کودک (یا حیوان) مى‌تواند شیشه بالابرهاى برقى را فعال کرده و باعث گیر کردن بدن (گردن، بازو، دست و …) بین شیشه شود، این امر ممکن است منجر به وارد آمدن جراحات جدى شود. درصورت گیر کردن، بلافاصله با فشردن کلید در جهت مخالف آن را آزاد نمایید.

قفل کودک درب‌هاى عقب(به صورت دستى)

قفل کودک درب‌هاى عقب(به صورت دستى)

براى اطمینان از باز نشدن درب‌هاى عقب از داخل، زبانه (۲) را جابجا کرده و از داخل بررسى کنید که درب‌ها به خوبى قفل شده باشند.

قفل کردن‌/‌باز کردن قفل درب‌ها از بیرون

این عمل توسط کارت کلید خودرو انجام مى‌شود.

در برخى مواقع، کارت کلید خودرو ممکن است که عمل نکند:

– خودرویى که در یک منطقه با تشعشات قوى الکترومغناطیسى قرار داشته باشد.

– استفاده از ادواتى که بر روى یک فرکانس همانند کارت کلید عمل مى‌کنند. (تلفن همراه و …)

– ضعیف شدن باترى کارت کلید خودرو یا تمام شدن باترى که نیاز به شارژ داشته باشد.

این امکان وجود دارد که:

– از کلید یدکى استفاده نمایید که در کارت کلید خودرو تعبیه شده و یا بر حسب سطح خودرو به صورت جداگانه تحویل داده شده است البته فقط براى درب جلوى سمت چپ؛

– هریک از درب‌ها را به صورت دستى قفل کنید.

– استفاده از دکمه قفل کردن‌/‌باز کردن قفل درب‌ها از داخل.

استفاده از کلید یدکی تعبیه شده در کارت خودرو

استفاده از کلید یدکی تعبیه شده (۲) در کارت خودرو

براى برداشتن درپوش A قفل درب جلوى سمت چپ، در قسمت فرو رفتگى (۱) آن به طرف بالا فشار دهید. (به کمک قسمت فلزى کلید یدکى)

استفاده از کلید یدکی تعبیه شده در کارت خودرو

کلید (۲) را وارد قفل درب جلوى سمت چپ کرده و آن را ببندید و یا باز کنید.

استفاده از کلید یدکى جداگانه

استفاده از کلید یدکى جداگانه ۳ (بر حسب سطح خودرو)

کلید (۳) را وارد قفل درب جلوى سمت چپ کرده و آن را ببندید و یا باز کنید.

قفل کردن دستى درب‌ها

قفل کردن دستى درب‌ها

هنگامی که درب باز است، پیچ ۴ را بچرخانید (به کمک ابزارى مانند پیچ‌گوشتى تخت) و درب را ببندید. در این حالت این درب از بیرون قفل شده است و باز شدن درب میسر نیست مگر از داخل خودرو و یا به وسیله کلید یدکى درب جلو از سمت چپ.

فرمان قفل کردن‌/‌باز کردن قفل درب‌ها از داخل

فرمان قفل کردن‌/‌باز کردن قفل درب‌ها از داخل

کلید کنترل (۵) همزمان کلیه درب‌ها، صندوق عقب، درپوش باک بنزین و جعبه داشبورد را کنترل مى کند. (بر حسب سطح خودرو)

در صورتیکه یکى از درب‌ها (درب جانبى یا صندوق عقب) باز باشد و یا خوب بسته نشده باشد، شاهد یک بار باز و بسته شدن سریع درب‌ها خواهیم بود.

در صورت تمایل به حمل بار با درب باز یا هنگامی که خودرو در منطقه‌ای با امواج الکترومغناطیسی قوی قرار دارد: هنگامی که موتور خاموش است برای قفل کردن سایر درب‌ها بر روی کلید کنترل (۵) فشار دهید و آنرا ۵ ثانیه نگه دارید.

قفل کردن درب‌ها بدون استفاده از کارت کلید خودرو

هنگامی که موتور خاموش و یکى از درب‌هاى جلو باز است، بر روى کلید کنترل ۵ فشار داده و آن را ۵ ثانیه نگه دارید. پس از بستن درب، کلیه درب‌ها قفل خواهند شد. باز شدن قفل درب‌ها از بیرون فقط با کارت کلید خودرو میسر خواهد بود.

احتیاط

هیچ‌گاه خودروى خود را زمانی که کارت کلید خودرو داخل آن است، ترک نکنید.

نشانگر وضعیت درب‌ها

با باز کردن سوئیچ، چراغ داخل کلید شما را در جریان وضعیت قفل بودن درب‌ها خواهد گذاشت:

– چراغ داخل کلید روشن، درب‌ها قفل هستند.

– چراغ داخل کلید خاموش، درب‌ها باز هستند.

زمانیکه شما درب‌ها را قفل مى‌کنید، چراغ داخل کلید حدود یک دقیقه روشن مى‌ماند و سپس خاموش مى‌شود.

قفل شدن خودکار درب‌ها در حین رانندگى

قبل از هر چیز تصمیم بگیرید که آیا مایلید این عملکرد فعال باشد یا خیر:

قفل شدن خودکار درب‌ها در حین رانندگى

براى فعال کردن آن درحالیکه سوئیچ باز است، کلید (۱) قفل شدن الکتریکى درب‌ها را به مدت حدوداً ۵ ثانیه فشار دهید تا صداى دو بیپ شنیده شود.

براى غیر‌فعال کردن آن در حالیکه سوئیچ باز است، کلید (۱) قفل شدن الکتریکى درب‌ها را به مدت حدوداً ۵ ثانیه فشار دهید تا صداى یک بیپ را بشنوید.

احتیاط

ا گر مى‌خواهید هنگام رانندگى، درب‌ها قفل باشند باید در نظر داشته باشید که این امر مى‌تواند ورود امدادگران را به داخل خودرو در مواقع اضطرارى بسیار مشکل کند.

ا صول عملکرد

بعد از حرکت خودرو و به محض اینکه سرعت شما به حدود ۱۰ کیلومتر در ساعت برسد، این سیستم بهطور خودکار درب‌ها را قفل مى‌کند.

قفل درب‌ها وقتى باز مى‌شود که:

– کلید (۱) باز شدن قفل درب‌ها فشرده شود.

– پس از توقف، یکى از درب‌هاى جلو باز شود.

تذکر

در صورت باز کردن یکى از درب‌ها، پس از رسیدن به سرعت ۱۰ کیلومتر در ساعت این درب دوباره قفل خواهد شد.

بروز ایراد در عملکرد

اگر در عملکرد این سیستم ایرادى مشاهده کردید (قفل نشدن خودکار، روشن نشدن چراغ داخل کلید (۱) در هنگام قفل شدن درب‌ها و …)، ابتدا بسته بودن تمام درب‌ها را کنترل کنید. اگر تمام درب‌ها به خوبى بسته شده بودند به نمایندگى مجاز سایپا یدک مراجعه کنید.

سیستم ضد‌سرقت

– راه‌اندازى خودروى مگان براى تمام افرادى که فاقد کارت کلید خودرو هستند، غیرممکن است.

– خودرو به صورت اتوماتیک چند ثانیه پس از خاموش شدن موتور وارد حالت ضد‌سرقت مى‌شود.

سیستم ضد‌سرقت

شیوه عملکرد

– در هنگام روشن کردن موتور، چراغ هشدار (۱) براى چند ثانیه به صورت ثابت روشن و سپس خاموش خواهد شد.

– اگر کد قابل شناسایى نباشد، دستگاه کارت‌خوان شروع به چشمک زدن سریع مى‌کند و خودرو روشن نخواهد شد.

احتیاط

هرگونه تعمیر و یا تغییر بر روى سیستم ضد‌سرقت (جعبه الکترونیکى، سیم‌کشى و غیره) اکیداً ممنوع است و باید توسط متخصصان نمایندگى مجاز سایپا یدک صورت پذیرد.

ایمنى خودرو

پس از خاموش شدن موتور، چراغ هشدار (۱) شروع به چشمک زدن کرده و خودرو وارد حالت ضد‌سرقت مى‌شود.

چراغ هشدار بروز ایراد در عملکرد

– پس از یک بار استارت زدن اگر چراغ هشدار شروع به چشمک زدن کند و یا به صورت مداوم روشن بماند، نشان‌دهنده بروز ایراد در عملکرد سیستم است.

– در صورت عمل نکردن کارت کلید خودرو (دستگاه کارت‌خوان شروع به چشمک زدن سریع مى‌کند)، در صورت امکان از دومین کارت کلید خودرو استفاده نمایید (که هنگام تحویل خودرو ارائه شده است).

– در این حالت باید به نمایندگى مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید که تنها مرکز مجاز براى رفع خرابى سیستم ضد‌سرقت است.

[تعداد: 1   میانگین:  5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک