تعمیرگاه‌های دارای تخفیف

[insert_php] global $wpdb;
$result = $wpdb->get_results ( “SELECT * FROM wp_discounts” );
foreach ( $result as $print ) {

?>


discount_remaining;
?>
%

تخفیف ویژه

discount_providerImage ) :?>

discount_providerName;?>

discount_providerService;
?>

discount_providerAddress;
?>

discount_providerCapacity;?>

ظرفیت باقی مانده