نمایشگر داشبورد

مدیران خودرو

نمایشگر داشبورد

راهنماها و قطعات نمایشگر متعددی در صفحه داشبورد و صفحه جانبی داشبورد وجود دارد که برای کسب اطلاعات مورد نیاز برای خودرو به کار می‌رود.

۱- چراغ هشدار دهنده خرابی موتور

در این شرایط سوئیچ احتراق بر روی دکمه ON قرار دارد و تا زمانی که موتور استارت بزند، خاموش نمی‌شود. اگر این چراغ به‌طور موقت و یا در طی رانندگی روشن بماند، نمایانگر این می‌باشد که سیستم کنترل میعانات موتور امکان دارد دچار اختلال شده باشد؛ بنابراین در چنین شرایطی لطفا بلافاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو برای بازدید کلی تماس حاصل کنید تا در صورت نیاز، قطعات مذکور تعویض شود.

توجه

زمانی که این چراغ روشن می‌باشد، زیاد رانندگی نکنید؛ زیرا امکان دارد به سیستم کنترل خروجی های موتور آسیب وارد شود و سبب لغو گارانتی خودرو شما شود.

۲- چراغ هشدار دهنده فشار روغن

سوئیچ احتراق را بر روی دکمه ON بگذارید؛ این چراغ هشدار دهنده برای چند ثانیه روشن می‌ماند و سپس خاموش می‌شود. هنگامی که موتور روشن است، اگر این چراغ هشدار دهنده روشن بماند و یا چشمک بزند، نمایانگر این می‌باشد که سطح روغن موتور زیر مقدار مورد نیاز (Min) می‌باشد. در این شرایط، خودرو را در مکانی امن پارک نمایید و آن را خاموش کنید. وقتی که موتور خنک شد، میزان روغن موتور را کنترل کنید چنانچه میزان سطح روغن پایین‌تر از حداقل (Min) و در زیر خط مقیاس بود، لطفا به نمایندگی مدیران خودرو تماس مراجعه کنید.

۳- راهنمای سیستم شارژ (باتری)

سوئیچ احتراق را بر روی ON قرار دهید. راهنما تا زمانی که موتور استارت بزند، خاموش نمی‌شود و این امر بیانگر این می‌باشد که دینام در حال شارژ باتری است. اگر بعد از استارت، موتور روشن بماند نشان‌دهنده این می‌باشد که دینام در حال شارژ باتری نیست. در چنین شرایطی، کلیه تجهیزات الکتریکی موتور را بلافاصله خاموش کرده و به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید تا باتر یها را بازدید و بررسی کنند و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایند.

۴- راهنمای ترمز دستی

سوئیچ احتراق را بر روی موقعیت ON قرار دهید. این راهنما روشن خواهد شد و نشان خواهد داد که ترمز دستی کشیده نشده است. هنگامی که ترمز دستی کشیده شود، این چراغ خاموش خواهد شد و اگر ترمز دستی کاملا کشیده نشود، چراغ مذکور روشن خواهد ماند. لطفا قبل از کشیدن کامل ترمز دستی اطمینان یابید که چراغ خاموش شده باشد. در غیر اینصورت، امکان دارد به سیستم ترمز دستی یا لاستیک‌ها آسیب وارد شود.

۵- راهنمای سیستم ترمز

سوئیچ احتراق را بر روی موقعیت ON قرار دهید. این راهنما روشن خواهد شد اما بعد از این که آب‌بندی اولیه ترمز کامل شود، این راهنما به طور خودکار خاموش خواهد شد. چنانچه این راهنما در طی روشن بودن موتور یا رانندگی روشن بود، این امر نمایانگر این می‌باشد که ترمز دچار اختلال شده است و یا سطح روغن ترمز کم‌تر از میزان حداقل (Min) می‌باشد. در این شرایط، لطفا بلافاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو برای بازبینی موتور تماس حاصل فرمایید تا در صورت نیاز، قطعات معیوب را تعویض نمایند.

۶- راهنمای کمربند ایمنی راننده

راهنمای کمربند ایمنی به عنوان هشدار دهنده‌ای برای استقرار متناسب کمربند ایمنی در محفظه مخصوص آن است. هنگامی که سوئیچ احتراق در روی موقعیت ON باشد و کمربند ایمنی به‌طور صحیح در محفظه خود قرار نگرفته است، این راهنما در حالت چشمک‌زن می‌باشد تا زمانی که کمربند ایمنی به خوبی در محفظه خود قرار گیرد. هنگامی که سرعت بیش از ۲۵Km/h باشد، صدای بوقی شنیده می‌شود و تا زمانی که کمربند در جای مناسب خود قرار گیرد، این آژیر ادامه خواهد داشت.

احتیاط

کمربند ایمنی را بعد از قرار دادن در محفظه خود، در پشت بدن (کمر) خویش جمع نکنید. در این شرایط گرچه راهنمای کمربند ایمنی خاموش می‌شود، سرنشینان نمی‌توانند از کمربند ایمنی برای محافظت خود استفاده کنند (در صورت بروز تصادف یا ترمزهای ناگهانی) و امکان دارد آسیب جدی در انتظار آنان باشد.

۷- راهنمای کیسه هوا

سوئیچ احتراق را بر روی موقعیت ON قرار دهید، راهنما برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش می‌شود. چنانچه این چراغ راهنما روشن باقی بماند و یا در طی رانندگی خاموش نشود، این امر نمایانگر این می‌باشد که سیستم کیسه هوا دچار اختلال شده است. بنابراین، بلافاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل فرمایید تا قطعه معیوب را تعویض نمایند.

۸- راهنمای سیستم ABS (در صورت وجود)

سوئیچ احتراق را بر روی موقعیت ON قرار دهید، راهنما برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش می‌شود. چنانچه راهنما خاموش نشد، این امر نمایانگر این می‌باشد که سیستم ضدقفل ترمز (ABS) خراب شده است. در این شرایط، بلافاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو تماس حاصل کنید تا در صورت نیاز، قطعات معیوب تعویض شود.

توجه

زمانی که چراغ راهنما روشن می‌ماند، این امر بدین معنی است که خودروی شما فاقد عملکرد درست ABS است اما هنوز دارای قابلیت طبیعی ترمز کردن است. در هنگام ترمز کردن، فشار بیش‌تری بر پدال ترمز وارد کنید تا فقدان عملکرد ABS جبران شود.

۹- چراغ‌های هشدار دهنده خطر و راهنما

این چراغ‌ها متشکل از یک چراغ راهنمای گردش به چپ و یک چراغ راهنمای گردش به راست می‌باشد. زمانی که چراغ راهنمای گردش به راست یا چپ روشن باشد، چراغ راهنما چند ثانیه چشمک می‌زند. اگر چشمک زدن آن بسیار سریع بود و یا اصلا چشمک نزد، این امر بیانگر این می‌باشد که چراغ‌های راهنما خراب شده‌اند. در این شرایط، بلافاصله به نمایندگی مجاز مدیران خودرو مراجعه نمایید تا از این قسمت‌ها بازدید به عمل آورند و در صورت نیاز، قطعات معیوب را تعویض نمایند.

۱۰- چراغ هشدار دهنده خطر

زمانی که این دکمه را فشار می‌دهید، هر دو سیگنال‌های چراغ‌های راهنما به‌طور هم زمان شروع به چشمک زدن می‌کنند. این چراغ اخطار هشدار دهنده در زمان اضطراری به کار می‌رود؛ هنگامی که سوئیچ این چراغ روشن باشد، کلیه چراغ‌های اخطار دهنده به‌طور مرتب چشمک می‌زنند و آژیر و علایم خطر را نشان می‌دهند.

۱۱- چراغ هشدار ایراد الکتریکی (در صورت وجود)

اگر سوئیچ احتراق بر روی موقعیت ON باشد، راهنما روشن شده و سیستم الکترونیکی EPC به‌طور خودکار کنترل می‌شود. چنانچه خطایی در این سیستم وجود نداشته باشد، راهنمای دریچه الکترونیکی گاز بعد از استارت موتور خاموش می‌شود.

توجه

بعد از این که موتور شروع به کار کرد، اگر چراغ راهنما روشن ماند و یا در طی رانندگی خاموش شد، این امر نشانگر این می‌باشد که سیستم الکترونیکی دچار اختلال شده است. لذا لطفا بلافاصله با نمایندگی مجاز مدیران خودرو برای بازبینی قطعه مذکور تماس بگیرید تا در صورت نیاز تعویض یا تعمیر شود.

۱۲- چراغ هشدار دهنده سطح بنزین

سوئیچ احتراق را بر روی موقعیت ON قرار دهید، راهنما روشن خواهد شد و برای چند ثانیه به همین شکل باقی می‌ماند و سپس خاموش می‌شود. چنانچه چراغ راهنما روشن ماند و یا در طی رانندگی خاموش نشد و نوک عقربه دریچه بنزین بر روی خط قرمز هشدار باقی ماند، این مساله نمایانگر این می‌باشد که بنزین مخزن کم‌تر از ۸ لیتر است. خودرو باید در اولین فرصت سوخت‌گیری شود.

۱۳- راهنمای توقف/موقعیت

این راهنما به هنگام پارک کردن روشن خواهد شد، چنانچه دکمه توقف/موقعیت روشن باشد.

۱۴- راهنمای چراغ نور بالا

با روشن کردن موتور خودرو و چراغ‌های جلویی نور بالا، این راهنما روشن خواهد شد.

۱۵- لامپ مه‌شکن جلو

با روشن کردن چراغ مه‌شکن جلو، این راهنما روشن خواهد شد.

۱۶- لامپ مه‌شکن عقب

با روشن شدن چراغ مه‌شکن عقب، این راهنما روشن خواهد شد.

۱۷- چراغ باز بودن درب خودرو

این چراغ در بخش مجموعه داشبورد کمکی قرار دارد که نمایانگر وضعیت باز بودن یکی از ۵ درب خودرو و درپوش باک بنزین می‌باشد.

۱۸- چراغ وضعیت نیمه باز بودن درب‌ها

این چراغ در بخش نمایشگر LCD مجموعه داشبورد قرار دارد و نمایانگر نیمه باز بودن درب‌های خودرو است. چنانچه یکی از درب‌ها باز باشد، توسط این راهنما نشان داده می شود.

توجه

چنانچه یکی از درب‌های خودرو کاملا بسته نشده باشد و خودرو دارای سرعت بیش از ۱۰ کیلومتر باشد، صدای آژیری به عنوان اخطار به گوش می‌رسد و یادآوری می‌نماید که درب را ببندید.

۱۹- چراغ درجه بالای آب

زمانی که سویچ احتراق بر روی دکمه ON باشد، راهنما برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش می‌شود. هنگامی که درجه دما بسیار بالا یا بسیار پایین باشد، راهنما شروع به چشمک زدن می‌کند. اگر دما بالا باشد، از سرعت زیاد رانندگی خود بکاهید تا دمای خودرو افزایش نیابد. چنانچه درجه دما روشن باقی بماند، در محیطی مناسب پارک کرده و موتور را خاموش کنید. در اسرع وقت به نمایندگی مجاز شرکت مدیران خودرو مراجعه نمایید.

۲۰- راهنمای تعمیرات خودرو

در کیلومتر ۵۰۰۰، این علامت روشن می‌شود و یادآور آن می‌باشد که باید به نمایندگی مجاز مدیران خودرو برای سرویس‌های ادواری مراجعه کنید.

۲۱- چراغ دزدگیر

زمانی که سویچ احتراق بر روی دکمه ON می‌باشد، راهنما برای چند ثانیه روشن و سپس خاموش می‌شود. این مساله بیانگر این می‌باشد که دکمه ضد‌سرقت (دزدگیر) فعال می‌باشد. اگر چنین امری تحقق نیابد، راهنما شروع به چشمک زدن می‌کند.

۲۲- سیستم ردیاب صوتی پارک

هنگامی که از دنده عقب استفاده می‌کنیم، سیستم ردیاب صوتی پارک، موقعیت موانع را که توسط ردیاب آلترا صوتی شناسایی شده‌اند بر روی صفحه نمایشگر نشان می‌دهد.

۲۳- میزان مصرف سوخت در هر لحظه

عدد نشان داده شده بیانگر میزان مصرف سوخت شما در هر لحظه است که با توجه به کیفیت سوخت، نوع رانندگی، وزن خودرو، شرایط آب و هوا و … متفاوت خواهد بود.

۲۴- نمایشگر دمای خارجی

نشان‌دهنده دمای خارج از خودرو می‌باشد.

۲۵- نمایشگر دمای داخلی

نشان دهنده دمای جاری داخل خودرو می‌باشد.

۲۶- نمایشگر ساعت

نشان دهنده زمان می‌باشد که در صفحه نمایشگر LCD نشان داده می‌شود.

[تعداد: 1   میانگین:  5/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک