سیستم کنترل از راه دور قفل درب ها

سراتو

عملکرد سیستم کنترل از راه دور قفل درب ها

 کنترل از راه دور قفل درب ها

قفل ( ۱)

اگر دکمه قفل فشار داده شود، همه درب ها قفل می شوند.

اگر تمام درب ها بسته باشند، چراغ های اعلام خطر (فلاشر) یک بار چشمک خواهند زد تا قفل شدن همه درب ها را نشان دهند. هر چند، اگر هر دربی باز مانده باشد، چراغ های اعلام خطر چشمک نخواهد زد. اگر تمام درب ها پس از فشار دادن دکمه قفل بسته شوند، چراغ های اعلام خطر یک بار چشمک خواهند زد.

 کنترل از راه دور قفل درب ها

باز ( ۲)

اگر دکمه باز فشار داده شود، تمام درب ها از قفل خارج می شوند.

چراغ های اعلام خطر دو بار چشمک خواهند زد تا باز شدن قفل همه درب ها را نشان دهند. هر چند، اگر پس از فشار دادن دکمه، ظرف ۳۰ ثانیه هیچ کدام از درب ها باز نشوند، درب ها مجدداً قفل می شوند.

باز کننده درب صندوق عقب ( ۳)

با فشار دادن (بیش از ۱ ثانیه) این دکمه، درب صندوق عقب باز می شود.

پس از باز و بسته شدن درب صندوق عقب، صندوق عقب به طور اتوماتیک قفل می شود.

یادآوری

برای تعویض فرستنده کنترل از راه دور به نمایندگی های مجاز سایپا یدک برای برنامه ریزی مجدد فرستنده مراجعه نمایید.

هشدار

با فشار دادن این دکمه بیش از ۵/ ۰ ثانیه آژیر هشدار و چراغ های اعلام خطر به مدت ۳۰ ثانیه فعال خواهند شد. برای متوقف نمودن آژیر و چراغ ها یکی از دکمه های فرستنده کنترل از راه دور را فشار دهید.

هشدار

سیستم ضد سرقت را نه تغ ییر داده و نه تعویض یا تنظیم کنید، این امر می تواند باعث خرابی سیستم ضدسرقت شود. سرویس سیستم ضدسرقت فقط توسط نمایندگی مجاز سایپا یدک باید انجام گیرد. عیوب ناشی از دست کاری، تنظیم یا ایجاد تغییرات نامناسب در سیستم کنترل از راه دور توسط افراد ناکارآمد، شرایط گارانتی را ابطال می نماید.

قفل درب ها

قفل درب ها

به کارگیری قفل درب ها از بیرون خودرو

• با چرخاندن کلید به سمت عقب خودرو، قفل درب باز شده و با چرخاندن آن به سمت جلو، درب قفل می شود.
• اگر درب را به وسیله کلید سمت راننده قفل/ باز کنید، همه درب های خودرو به طور اتوماتیک قفل / باز می شوند.
• پس از باز شدن قفل درب ها، با کشیدن دستگیره هر درب، می توانید درب را باز کنید.
•برای بستن درب ها، درب را با دست فشار دهید. از بسته شدن درب ها اطمینان حاصل نمایید.

یادآوری

•در شرایط یخبندان مناطق سردسیر ممکن است قفل و مکانیزهای درب به طور مناسب عمل نکنند.
•اگر قفل درب ها به صورت پی درپی و سریع به وسیله کلید خودرو یا کلید روی درب خودرو، قفل / باز شوند، سیستم قفل مرکزی ممکن است به طور موقت از کار بیفتد تا از صدمه دیدن مدار برقی و اجزاء سیستم جلوگیری شود.

قفل درب ها

• برای قفل کردن بدون کلید هر یک از درب ها، دکمه داخلی قفل درب( ۱) یا کلید قفل مرکزی ( ۲) * را به موقعیت(قفل) فشار داده و درب ببندید. ( ۳)
•اگر درب به وسیله کلید قفل مرکزی ( ۲) قفل شود، تمامی درب های خودرو به طور اتوماتیک قفل خواهند شد. (در صورتی که به سیستم قفل مرکزی مجهز باشد )

یادآوری

در هنگام ترک خودرو بدون سرنشین، همیشه سوییچ خودرو را برداشته، ترمز دستی را درگیر نموده، همه پنجره ها را بسته و تمام درب ها را قفل کنید.

به کارگیری قفل درب ها از داخل با استفاده از دکمه قفل درب

به کارگیری قفل درب ها از داخل با استفاده از دکمه قفل درب

• برای باز کردن قفل درب، دکمه داخلی قفل در ( ۱) را به موقعیت (باز) فشار دهید. قسمت قرمز رنگ دکمه داخلی درب ( ۲) دیده خواهد شد.
• برای قفل کردن درب، دکمه داخلی قفل درب ( ۱) را به موقعیت (قفل) فشار دهید، اگر قفل درب به طور مناسب قفل شود، قسمت قرمز رنگ دکمه داخلی قفلی ( ۲) دیده نخواهد شد.

• برای باز کردن درب، دستگیره درب را به سمت بیرون بکشید ( ۳).
• اگر دستگیره داخلی درب جلو در هنگام قرار داشتن دکمه داخلی قفل در موقعیت قفل کشیده شود، دکمه داخلی از قفل خارج و درب باز می شود.
• هنگامی که سوییچ خودرو در قفل فرمان قرار داشته و یکی از درب های جلو باز باشد، درب های جلو قفل نمی شوند.

با استفاد از کلید قفل مرکزی

با استفاد از کلید قفل مرکزی

با فشار دادن کلید قفل مرکزی، قفل و باز کردن قفل درب را انجام دهید.
• با فشار دادن قسمت جلوی کلید قفل مرکزی ( ۱) همه درب ها قفل می شوند.
• با فشار دادن قسمت عقب کلید ( ۲) قفل تمام درب ها باز می شود.
• اما اگر سوییچ خودرو در قفل فرمان (یا کلید هوشمند در خودرو) قرار داشته و یکی از درب های جلو باز باشد، هنگامی که قسمت جلوی کلید قفل مرکزی ( ۱) فشار داده شود، درب ها قفل نخواهند شد.

خرابی قفل درب

اگر قفل برقی در هنگامی که در خودرو قرار دارید احتمالا عمل نکرد، مطابق روش های زیر عمل نما یید:

• عمل از قفل خارج کردن در )هم حالت دستی و هم حالت الکترونیک( را در حالی که هم زمان دستگیره داخلی در را می کشید، پشت سر هم انجام دهید.
• قفل ها و دستگیره های دیگر درب های جلو و عقب را نیز به کار گیرید.
• شیشه جلو را پا یین کشیده و از کلید برای باز کردن قفل درب از بیرون استفاده کنید.

کودکان بدون همراه

خودرو درب بسته می تواند به شدت گرم شده، باعث مرگ یا آسیب دیدن شدید کودکان یا حیوانات بدون همراهی که نمی توانند خودرو را ترک کنند، شود. بعلاوه بچه ها ممکن است تجهیزاتی از خودرو که م یتوانند موجب مصدوم شدن آن ها شوند را فعال کرده با در اثر ورود غیرمجاز افراد به خودرو، با آسیب های احتمالی دیگر مواجه گردند. هرگز کودکان و حیوانات بدون همراه را در خودرو تنها نگذارید.

خودروهای قفل نشده

قفل نکردن خودرو در هنگام ترک آن می تواند باعث جلب دزد یا بروز خطر آسیب دیدن شما یا دیگران از طرف کسی که در غیاب شما در خودرو مخفی شده ، می شود. همیشه پیش از ترک خودرو بدون سرنشین، سوییچ را برداشته، تمام پنجره ها را بسته و همه درب ها را قفل کنید.

سیستم باز کننده قفل درب هنگام ضربه تصادف

هنگامیکه ضربه تصادف باعث باز شدن کیسه های هوا شود، تمام درب ها به طور اتوماتیک از قفل خارج می شوند.

سیستم قفل کننده قفل درهنگام احساس سرعت

سیستم قفل کننده قفل درهنگام احساس سرعت

هنگامی که سرعت خودرو از ۱۵ یکلومتر بر ساعت بیشتر می شود، درب ها بصورت اتوماتکی قفل می شود.

یادآوری

نمایندگی های مجاز سایپا یدک می تواند بعضی از خصوصیات قفل / باز اتوماتیک قفل درب را به شرح زیر فعال کند:

• باز شدن اتوماتیک قفل درب با استفاده از دکمه قفل درب راننده.
• باز/ قفل اتوماتیک قفل درب با قرار دادن دسته دنده در موقعیت پارک P و یا خارج کردن دنده از حالت پارک . P
• باز شدن اتوماتیک قفل درب با بیرون آوردن سوییچ خودرو از قفل فرمان.

اگر می‌خواهید ازخصوصیات قفل/ باز قفل استفاده کنید با نمایندگی های مجاز سایپا مشورت کنید.

قفل ایمنی محافظ کودک درب عقب

برای جلوگیری از باز کردن تصادفی درب های عقب از داخل خودرو توسط بچه ها، قفل ایمنی محافظ کودک درب عقب پیش بینی و ارائه شده است.

قفل های ایمنی محافظ کودک درب های عقب در هنگام حضور بچه ها در خودرو باید به کار گرفته شوند.

۱ ) درب را باز کنید.
۲ ) قفل ایمنی محافظ کودک ( ۱) نصب شده بر روی حاشیه عقب درب را به موقعیت (قفل) فشار دهید. هنگامی که قفل ایمنی محافظ کودک در موقعیت (قفل) قرار دارد، با کشیدن دستگیره درب از داخل، درب عقب باز نمی شود.
۳ ) درب عقب را ببندید. برای باز کردن درب عقب، دستگیره بیرونی درب ( ۳) را بکشید. با وجود اینکه قفل درب ها را می توان باز کرد، درب عقب با کشیدن دستگیره داخلی درب ( ۲) تا زمانی که قفل ایمنی محافظ کودک در موقعیت (باز) قرار نگیرد، از داخل باز نخواهد شد.

اخطار

اگر در هنگام حرکت خودرو بچه ها به طور تصادفی درب های عقب را باز کنند، ممکن است به بیرون پرت شده، دچار مصدومیت شدید یا مرگ شوند. برای جلوگیری از باز کردن درب های عقب از داخل توسط بچه ها، در هنگام حضور کودکان در خودرو، قفل های ایمنی محافظ کودک درب های عقب باید مورد استفاده قرار گیرند.

باز کردن درب صندوق عقب با کلید

• درب صندوق عقب با استفاده از کلید باز می شود.
• در صورت فشردن دکمه صندوق عقب فرستنده کنترل از راه دور درب صندوق عقب باز می‌شود. زمانی که درب صندوق عقب باز و بسته شود، درب صندوق عقب به طور اتوماتیک قفل می‌شود.

اهرم باز کننده درب صندوق عقب

اهرم باز کننده درب صندوق عقب

برای باز کردن درب صندوق عقب بدون استفاده از کلید، اهرم آزاد کننده درب صندوق عقب را بکشید.

بستن درب صندوق عقب

برای بستن، درب صندوق عقب را پایین آورده، سپس روی درب فشار وارد کنید تا قفل شود. برای اطمینان از بسته شدن، همیشه سعی کنید دوباره درب را بالا بکشید.

هنگامی که خودرو در حرکت است درب صندوق عقب بایستی کاملاًًً بسته باشد. اگر درب باز یا نیمه باز باشد، گازهای خروجی سمی، ممکن است وارد اتاق خودرو شده، باعث بیماری شدید یا حتی مرگ شوند.

[تعداد: 1   میانگین:  1/5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

من را از طریق ایمیل از پاسخ به دیدگاهم باخبر کن! بدون ارائه دیدگاه هم می‌توانید از دیدگاه های جدید در این مطلب باخبر شوید. اشتراک