شتاب خودرو چیست؟

چرا خودرو شتاب ندارد؟

تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷