دنا


ایران خودرو

ابعاد خودرو

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

مصرف سوخت

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

اطلاعات فنی

تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

فیوزها

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷

حمل خودرو

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

تعویض چرخ‌ها

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

فوریت‌های فنی

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷