5- فوریت‌های فنی


ایران خودرو

فیوزها

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷

حمل خودرو

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

تعویض چرخ‌ها

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
ایران خودرو

فوریت‌های فنی

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷