6- اطلاعات فنی


ایران خودرو

ابعاد خودرو

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

مصرف سوخت

تاریخ: ۲ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

اطلاعات فنی

تاریخ: ۱ آبان ۱۳۹۷