8- عیوب و رفع عیب


ایران خودرو

تعویض چرخ

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

بکسل خودرو

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

جعبه فیوزها

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

عیوب و رفع عیب

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷