9- اطلاعات فنی


ایران خودرو

سیستم KEY LESS

تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

سیستم START-STOP

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
ایران خودرو

اطلاعات فنی

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷