2- قبل از رانندگی


ایران خودرو

سیستم صوتی ۲

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

سیستم صوتی ۱

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

گرمایش و تهویه

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

سیستم سوخت CNG

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

تجهیزات داخلی

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
ایران خودرو

کمربندهای ایمنی

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷