بایگانی دسته‌ی: 1-آشنایی با مشخصات خودرو

مخزن سوخت

محصول سایپا

مخزن سوخت (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا) مخزن سوخت ظرفیت قابل استفاده مخزن سوخت: حدود  ۵۰ لیتر مى باشد. برحسب سطح خودرو قفل درپوش باک با کلید سوئیچ موتور باز مى شود. براى پرکردن مخزن سوخت به پاراگراف «سوخت گیرى» مراجعه نمایید. هنگام سوخت گیرى، محلى (۱) پشت دریچه فلزى باک براى آویزان کردن […]

برف پاک کن/ شیشه شوى/ یخ زدایى

برف پاک کن/ شیشه شوى/ یخ زدایى (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا)   برف پاک کن   درحالى که سوئیچ باز است، دسته برف پاک کن ۱ را به موازات فرمان حرکت دهید: A توقف. B حرکت با دور متناوب. بین دو بار حرکت تیغه هاى برف پاک کن به مدت چند ثانیه توقف […]

کامپیوتر صفحه نشانگرها

محصول سایپا

کامپیوتر صفحه نشانگرها (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا) کامپیوتر صفحه نشانگرها نمایش اطلاعات در صفحه نشانگرها که در زیر توضیح داده شده است به سطح تجهیزات خودرو و کشورى که در آن زندگى مى کنید بستگى دارد. ۱- نمایشگر ۲- دکمه صفر کردن کیلومتر شمار جزیى براى صفر کردن کیلومتر شمارجزیى، نمایش اطلاعات باید […]

ساعت – آیینه ها

محصول سایپا

ساعت – آیینه­ ها (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا) تنظیم کردن ساعت درحالى که سوئیچ باز است، نمایشگر ۱ را روى کیلومتر شمار کلى و ساعت تنظیم کنید. دو روش براى تنظیم ساعت وجود دارد: – با فشار ممتد دکمه ۲ ، ساعت برحسب دقیقه به سرعت تغییر کرده و تنظیم مى شود؛ – […]

روشنایى و چراغ هاى بیرونى خودرو

محصول سایپا

روشنایى و چراغ هاى بیرونى خودرو (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا)   روشنایى و چراغ هاى بیرونى خودرو چراغ هاى کوچک قسمت انتهایى دسته راهنماى ۱ را بچرخانید تا علامت آن روبروى نشانه ۲ قرار گیرد. چراغ هاى نور پایین قسمت انتهایى دسته راهنماى ۱ را بچرخانید تا علامت آن روبروى نشانه ۲ قرار […]

کامپیوتر صفحه نشانگرها

محصول سایپا

کامپیوتر صفحه نشانگرها (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا) کامپیوتر صفحه نشانگر نمایش اطلاعات در صفحه نشانگرها که در زیر توضیح داده شده است به سطح تجهیزات خودرو و کشورى که در آن زندگى مى کنید بستگى دارد. ۱- نمایشگر ۲- دکمه صفر کردن کیلومتر شمار جزیى براى صفر کردن کیلومتر شمارجزیى، نمایش اطلاعات باید […]

صفحه نشانگرها: نمایشگرها و نشانگرها

محصول سایپا

صفحه نشانگرها (در خودرو تندر ۹۰ محصول سایپا)  صفحه نشانگرها: نمایشگرها و نشانگرها   ۱-دورسنج موتور(درجه بندی ×۱۰۰) ۲–  نشانگر سرعت (کیلومتر در ساعت) هشدار صوتى سرعت بیش از حد برحسب کشور تولید کننده، اگر سرعت خودرو از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت بگذرد، هر ۳۰ ثانیه یک هشدار صوتى به مدت تقریباً ۱۰ ثانیه شنیده […]