بایگانی دسته‌ی: 6-مشخصات فنی

مشخصات فنى

فصل ۶ : مشخصات فنى پلاک هاى شناسایى مشخصات موتور ابعاد وزن ها / وزن قابل یدک کشیدن قطعات یدکى پلاک هاى شناسایى مشخصاتى که بر روى پلاک A آمده است باید در تمام نامه نگارى‌ها و درخواست‌هاى شما ذکر گردد.  پلاک کارخانه سازنده A شماره شناسایى خودرو MMAC (حداکثر وزن مجاز با بار). MTR […]