بخش 2- رانندگی


سایپا

(CVT) گیربکس اتوماتیک

تاریخ: ۴ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

سیستم کمکی پارک

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

کنترل سرعت

تاریخ: ۳ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

کروز کنترل

تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

باد چرخ‌ها

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
سایپا

دنده و ترمز دستی

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
سایپا

مراقبت‌های اولیه

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۷