بخش 3- راحتی و آرامش شما


سایپا

باربند کولیوس

تاریخ: ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

قلاب/ توری بار صندوق

تاریخ: ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

طاقچه عقب

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

صندوق عقب

تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

عملکرد‌های صندلی عقب

تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

پشت سری‌های عقب

تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

تجهیزات جانبی

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

فضاهای محفظه سرنشین

تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

چراغ‌های داخلی

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۷
سایپا

آفتابگیر

تاریخ: ۸ شهریور ۱۳۹۷